Beveiligde betaling

Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1: Geldigheidsbereik

Door een bestelling te plaatsen op de site im.solar, geeft de koper onherroepelijk te kennen akkoord te gaan met de onderstaande Algemene Verkoopvoorwaarden.

I'M SOLAR SA houdt zich het recht voor om haar diensten te wijzigen, met als enige voorwaarde dit op de website te vermelden en de daaruit voortkomende wijzigingen te verwerken in onderstaande Algemene Verkoopvoorwaarden.De datum van bevestiging is bepalend voor de AVW die van toepassing zijn op een bestelling. De bevestiging bestaat uit een elektronische handtekening (een "klik") van de Koper.

In alle gevallen wordt de Koper geacht kennis te hebben genomen van de Algemene Verkoopvoorwaarden en deze te hebben geaccepteerd middels het bevestigen van de bestelling.

Artikel 2: Hoofdkantoor

De Verkoper is de onderneming I'M SOLAR SA, gevestigd aan de 4, place de la gare, L1616 Luxembourg, LUXEMBURG.

Artikel 3: Contract

3.1. De informatie op de site im.solar, eigendom van I'M SOLAR SA, dient in geen enkel opzicht te worden beschouwd als een Contract. De informatie die de Koper op de website van I'M SOLAR SA on-line invoert, dient echter wel te worden beschouwd als een Koopbod, waarmee hij deze Algemene Verkoopvoorwaarden accepteert. Volgend op dit aanbod stuurt I'M SOLAR SA de Koper een Orderbevestiging met vermelding van o.a. de prijs van de goederen, de bijbehorende diensten inclusief daaraan verbonden heffingen, eventuele kosten voor het transport van de goederen en het totale bedrag dat de Koper moet betalen. Ook wordt er een geschatte leveringsdatum vermeld.

3.2. Het Contract wordt geacht in te gaan op de dag waarop de Orderbevestiging per e-mail aan de Koper wordt verzonden en na bijschrijving van het bedrag van de bestelling op de bankrekening van I'M SOLAR SA.

3.3. Vanaf dat moment wordt het Contract als afgesloten beschouwd en gearchiveerd op het hoofdkantoor van I'M SOLAR SA, 5, place de la gare, L1616 Luxembourg, LUXEMBURG.

3.4. I'M SOLAR SA beschikt over een beveiligd on-line betalingssysteem, zodat vertrouwelijke bankgegevens van de Koper niet via de site im.solar. worden verwerkt.

Artikel 4: Bewijs van Aankoop

Zonder van het voorafgaande afbreuk te doen verklaren beide Partijen dat zij accepteren dat de correspondentie per e-mail en de daaraan gerelateerde digitale gegevensopslag als bewijs worden beschouwd van het contract dat beide Partijen aan elkaar verbindt.

Overeenkomstig dit Contract wordt de digitale gegevensopslag geacht te worden uitgevoerd onder omstandigheden die in alle redelijkheid als veilig kunnen worden aangemerkt, namelijk door de gegevens systematisch op te slaan in een permanente database die niet gewijzigd kan worden.

Artikel 5: Recht op herroeping voor consumenten binnen de EU

5.1. Definitie.

Als het contract is afgesloten op een e-commerce website tussen I'M SOLAR SA en een niet-Professionele Koper die woonachtig is in een EU-land, heeft de Koper het recht om binnen een termijn van 7 kalenderdagen vanaf de leveringsdatum van het artikel, de Verkoper mee te delen dat hij, zonder extra kosten en zonder opgave van reden, afziet van de aankoop.  I'M SOLAR SA verklaart zich te houden aan de wetgeving zoals deze is gepubliceerd door de Europese Unie, mits de Koper per e-mail de leveringsdatum kan aantonen.

5.2. Voorwaarden van toepassing.
De Koper moet per e-mail kennis geven van het feit dat hij zijn aankoop op de site im.solar wil herroepen. Als de Koper gebruik wil maken van zijn recht op Herroeping, dient hij op eigen kosten en op eigen risico het artikel terug te zenden aan het magazijn van I'M SOLAR SA. Samen met de producten moet in ieder geval de factuur en de originele leveringsbon worden meegezonden. De geretourneerde producten mogen op geen enkele wijze zijn uitgepakt, geopend of gebruikt. De producten moeten derhalve in hun originele verpakking worden geretourneerd, ongeopend en volledig afgesloten. Indien de originele verpakking op enigerlei wijze is geopend, wordt het apparaat als gebruikt beschouwd. Indien de producten of hun verpakking beschadigd zijn, zal I'M SOLAR SA de Koper hierover inlichten en vervolgens de goederen terugsturen naar het oorspronkelijke verzendadres.

Als de goederen onbeschadigd en zonder te zijn gebruikt in de oorspronkelijke verpakking zijn geretourneerd, zal I'M SOLAR SA het aankoopbedrag terugstorten op de rekening van de Koper, binnen een termijn van twee weken na ontvangst en na aftrek van de oorspronkelijke verzendkosten.Het recht op Herroeping wordt niet toegekend aan Professionele kopers (met een BTW-nummer) of kopers die buiten de Europese Unie woonachtig zijn.

Artikel 6: Leveringsvoorwaarden

6.1. Verzendadres
De Koper dient bij het plaatsen van zijn bestelling het door hem gewenste verzendadres op te geven, evenals een telefoonnummer waarop de transporteur hem kan bereiken. De koper heeft de keuze uit de volgende alternatieven: - Verzending naar een specifiek adres (met uitzondering van postbusnummers)- De goederen zelf laten ophalen op het adres dat op de site vermeld staat.
Als hij zelf de goederen laat ophalen zullen er in het geheel geen verzendkosten in rekening worden gebracht. Als hij er echter voor kiest om de goederen op een zelfgekozen adres te laten bezorgen, zal hij zelf de verzendkosten moeten dragen. Vóór het bevestigen van een bestelling staat het exacte bedrag van de verzendkosten vermeld. Als er niemand aanwezig is op het moment van levering dient de Koper opnieuw contact op te nemen met de Transporteur. In sommige (zeldzame) gevallen zullen de goederen alleen worden geleverd als de Koper de hierdoor ontstane aanvullende verzendkosten vergoedt.

6.2. Leveringstermijn
Bij elke bestelling geeft I'M SOLAR SA een leveringstermijn op aan de Koper. De Verkoper verplicht zich tot het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om binnen deze termijn te kunnen leveren. De leveringstermijn is geen harde garantie van de Verkoper. De Koper kan zich derhalve niet beroepen op een late levering om een bestelling te annuleren, de goederen te weigeren of een schadeclaim in te dienen.
I'M SOLAR SA is verplicht om de Koper te informeren over een eventuele vertraging van de verzending die buiten haar wil is ontstaan. Bij een vertraging van meer dan 30 dagen t.o.v. de oorspronkelijke leveringsdatum, kan de Koper zijn bestelling annuleren. Geen van beide Partijen hebben in dat geval recht op schadevergoeding. De Koper dient in dat geval, binnen 2 dagen na ontvangst van het bericht over de vertraging, de Verkoper per e-mail of per aangetekende brief te informeren. Het betaalde bedrag zal worden teruggestort op de rekening van de koper.

6.3. Ontvangst van de goederen en hieraan verbonden Risico's
De Verkoper draagt de risico's die verbonden zijn aan het transport, tot aan het door de Koper opgegeven adres. Bij ontvangst van de goederen dient de Koper te controleren of deze in goede staat verkeren (onbeschadigde verpakking, bijvoorbeeld). Bij de minste twijfel dient de Koper de goederen onder voorbehoud aan te nemen en dit op de Leveringsbon te vermelden, onder toevoeging van zijn handtekening. Bij elke levering zit de bijbehorende factuur en de Leveringsbon.
De Koper beschikt over 48 uur om de beschadiging van de goederen te signaleren en om de Verkoper het serienummer van het materiaal op te sturen, vergezeld van foto's van de goederen. Zijn verzoek zal alleen door de Verkoper in behandeling worden genomen als de Koper het voorbehoud duidelijk heeft vermeld op de Leveringsbon van de Transporteur. 
Alleen de Koper draagt de risico's die verbonden zijn aan de ontvangst van de goederen. Bij retourzending aan I'M SOLAR SA draagt de Koper de risico's die verbonden zijn aan het transport.

Artikel 7: Vooruitbetaling

De Koper betaalt op het moment van bestellen op de door hem gekozen betaalwijze:
- Betaling met bankpas van VISA, EUROCARD of MASTER CARD,- Betaling door overschrijving.
Als de betaling door de Bank wordt geweigerd, annuleert de Verkoper de bestelling.Direct na uitvoering van de betaling wordt de bestelling opgeslagen en ontvangt de Koper een Betalingsbevestiging per e-mail.
In geval van betaling door overschrijving worden de goederen pas gereserveerd als de betaling is uitgevoerd. Als de overschrijving na een periode van 7 kalenderdagen nog niet is ontvangen, wordt de bestelling van de Koper geannuleerd.Artikel 8: OvermachtIn geval van overmacht kan I'M SOLAR SA niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet-nakomen van het contract.
Voor wat betreft de goederen die door Professionele klanten worden gekocht, geldt dat I'M SOLAR SA in geen enkel geval verantwoordelijk kan worden gesteld voor welke vorm dan ook van indirecte schade, exploitatieverlies, gederfde winst, schade of kosten die de Koper oploopt.

Artikel 8: Overmacht

Elk geschil met betrekking tot een door de Koper geplaatste bestelling valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Luxemburg Stad (Luxemburg), ongeacht het afleveradres; zelfs in geval van oproeping in vrijwaring of van meerdere verweerders.In het geval dat de Koper door derden voor een andere Rechtbank wordt gedagvaard, zal hij dientengevolge vanaf dat moment het bedrijf I'M SOLAR SA niet meer voor een andere rechtsprekende instantie in vrijwaring kunnen oproepen.
In alle gevallen zal uitsluitend het Luxemburgse recht worden toegepast.

Artikel 9 : Bescherming persoonlijke gegevens

Zodra een bezoeker van de site im.solar overgaat tot het plaatsen van een bestelling, moet hij zijn identiteit opgeven, evenals een aantal persoonlijke gegevens die onmisbaar zijn voor het uitvoeren van de bestelling.
I'M SOLAR SA kan deze informatie gebruiken voor het verzenden van speciale aanbiedingen, of van commerciële informatie, aan haar klanten of bezoekers van haar site die hun e-mailadres hebben opgegeven.
I'M SOLAR SA heeft niet het recht om deze persoonlijke gegevens te verspreiden of door te geven aan andere bedrijven of natuurlijke personen. Overeenkomstig de heersende wetgeving in bepaalde landen, beschikt de Koper te allen tijde over het recht op toegang tot, wijziging van en bezwaar tegen deze persoonlijke gegevens door een brief te sturen, met een kopie van een identiteitsbewijs, aan:
I'M SOLAR SA 5, place de la gare, L1616 Luxembourg LUXEMBURG

Artikel 10: Garantie

Om gebruik te kunnen maken van de garantie dient de Koper in alle gevallen de factuur van zijn bestelling en de bijbehorende leveringsbon te bewaren.
In de productbeschrijving wordt de garantie van de fabrikant nader bepaald. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op onze site im.solar en kunnen aldaar worden gedownload. 
Tot 6 maanden na aankoop van het product kan een garantieverlenging worden aangevraagd. Als deze periode is verstreken behoudt I'M SOLAR SA zich het recht voor om een dergelijk verzoek te weigeren.
In geval van schade opgelopen tijdens de oorspronkelijke garantietermijn komt de reparatie of vervanging van het product voor rekening van de fabrikant. I'M SOLAR SA zal de fabrikant in contact brengen met de eindgebruiker.

Artikel 11: Adresgegevens Verkoper

Hoofdkantoor I'M SOLAR SA:
5, place de la gare, L1616 Luxembourg, LUXEMBURG 
Wij verzoeken u om dit adres niet te gebruiken voor correspondentie met onze klantenservice!
Om contact op te nemen met de klantenservice van I'M SOLAR SA:
• Ga naar de homepage van im.solar en klik op "Contact"• Per e-mail: hello@im.solar
Let op: Om uw verzoek zo goed mogelijk te kunnen behandelen, verzoeken wij u niet alleen "Klantenservice" te vermelden, maar ook het onderwerp van uw bericht:
• Uitschrijving• Terugbetaling• Bewijsstukken• Verzoek tot informatie• Transporteurs
Gaarne in uw bericht ook uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en het referentienummer van uw bestelling vermelden.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

De volledige inhoud van de site im.solar is het exclusieve eigendom van I'M SOLAR SA. Iedere vorm van geheel of gedeeltelijk kopiëren is verboden zonder onze schriftelijke toestemming. Tegen elke overtreder kunnen juridische stappen worden genomen wegens inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 13: Toepasselijk recht

Elk geschil met betrekking tot een door de Koper geplaatste bestelling valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Luxemburg Stad (Luxemburg), ongeacht het afleveradres; zelfs in geval van oproeping in vrijwaring of van meerdere verweerders.In het geval dat de Koper door derden voor een andere Rechtbank wordt gedagvaard, zal hij dientengevolge vanaf dat moment het bedrijf I'M SOLAR SA niet meer voor een andere rechtsprekende instantie in vrijwaring kunnen oproepen.
In alle gevallen zal uitsluitend het Luxemburgse recht worden toegepast.

Artikel 14: Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

  • Achteraf Betalen
  • Gespreid Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u . Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in  Klarna’s privacy statement verwerkt.

Artikel 15 Betaling in termijnen met Alma

Betaling in termijnen/uitgestelde betaling is mogelijk via onze partner Alma. De veiligheid van de betalingen wordt gewaarborgd door Alma en haar dienstverleners. Alle betalingen worden beschermd door 3D Secure.

Aankoopbedrag

P2X: Alleen aankopen tussen 50 en 4000 euro komen in aanmerking voor betaling met Alma.

P3X: Alleen aankopen tussen 50 en 4000 euro komen in aanmerking voor betaling met Alma.

P4X: Alleen aankopen tussen 50 en 4000 euro komen in aanmerking voor betaling met Alma.

15.1 Vergoedingen

Door met Alma in meerdere termijnen te betalen, betaalt de Klant geen kosten. Behalve in de volgende gevallen:

P2X: 0,78% per transactie

P3X: 1,57% per transactie

P4X: 2,34% per transactie

Alma is een beheerder van telebetalingen en geeft een elektronisch certificaat af dat geldt als bewijs van het bedrag en de datum van de transactie overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 1316 en volgende van het burgerlijk wetboek.

15. 2 Beëindiging

Elke beëindiging van de AV tussen de verkoper en de klant heeft de beëindiging van de AV tussen Alma en de klant tot gevolg.

Artikel 16: Aankopen met 0% btw tarief

Hiermee verklaar je akkoord te gaan met artikel 16. zoals die in onze algemene voorwaarden vastgesteld zijn. En alle voorwaarden die van toepassing zijn op het 0% btw tarief.

je gaat dan akkoord met het volgende:

  • Deze zonnepanelen zijn voor op of bij mijn eigen woning. Ze zijn voor mijn eigen adres bestemd. En ik plaats geen van deze onderdelen op een ander adres.
  • De zonnepanelen worden op of bij een woning (garage, schuur bij een woning, serre, aan- of uitbouw, vakantiewoning of appartementencomplex bijvoorbeeld) geïnstalleerd. Bekijk in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) of je woning als woning wordt aangemerkt. Bewaar ook een screenshot voor de administratie!
  • Alle artikelen in deze bestelling zijn nodig om de zonnepanelen te installeren.
  • Ik bestel geen zonneboiler, laadpaal, batterijen of andere artikelen die ik niet voor de installatie van mijn zonnepanelen ga gebruiken. Gemengde BTW is niet mogelijk. De BTW wordt per bestelling toegepast en is dus uniek voor elke bestelling.
  • Onder deze voorwaarden, indien de verkoper niet voldoet aan de eisen voor 0% BTW, zullen juridische kosten en boetes worden doorberekend aan de koper en kan eventuele schadevergoeding worden toegepast. Door aanvaarding van deze voorwaarden stemt de koper ermee in deze kosten zonder concessies te betalen binnen 7 dagen nadat de verklaring door I'M SOLAR is gedaan. 

Ga voor meer informatie naar de website van de belastingdienst.

16.1 Toelichting artikel 16:

Sinds 1 januari 2023 is het 0% btw van toepassing als je aan de voorwaarden voldoet. Bij misbruik van deze voorwaarden. Zullen alle voortvloeiende kosten op de koper achterhaald worden. Denk hierbij aan boetes van de belastingdienst die ons opgelegd worden en juridische kosten. De belastingdienst stelt ons als verkopende partij verantwoordelijk voor uw aankopen. Het is dus voor ons en de koper zeer belangrijk dat de koper naar waarheid tijdens het; afreken proces de juiste keuze maakt.

Inloggen

Menu

Your cart

There are no more items in your cart